Regulamin akcji promocyjnej „Druga para szkieł za 1zł”

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Exclusive RD Salony Optyczne Karol Dussel, ul. Grzegorza z Sanoka 15, 80-408 Gdańsk, NIP: 9570884704 akcji promocyjnej „Druga para szkieł za 1zł”.

I. Miejsce i Czas

Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 9.02.2019 r. do dnia 31.11.2019 r. w salonach optycznych Exclusive RD:

 • ul. Romana Dmowskiego 16, 80-264 Gdańsk
 • ul. Wojciecha Kossaka 8/1, 83-000 Pruszcz Gdański

II. Zasady

 1. Klient, który dokona zakupu kompletnej pary okularów korekcyjnych (oprawa + 2 soczewki z antyrefleksem) otrzyma zniżkę wysokości 118,00 PLN /słownie: sto osiemnaście złotych/ na zakup jednej pary soczewek okularowych z antyrefleksem HMC ( zakres mocy: -6.00 do +6.00 cyl. do 2.00 )

III. Łączenie akcji promocyjnej „Druga para szkieł za 1zł” z innymi zniżkami:

 1. Akcja promocyjna „Druga para szkieł za 1 zł” nie kumuluje się ze zniżkami wynikającymi z pozostałych promocji, chyba, że ich postanowienia stanowią inaczej.

IV. Adres do korespondencji.

 1. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Exclusive RD Salony Optyczne
  ul. Romana Dmowskiego 16, 80-264 Gdańsk adres mailowy: kontakt@exclusiverd.pl.
 2. Informacje dotyczące akcji promocyjnej są dostępne w salonach optycznych Exclusive RD, określonych w pkt I. powyżej.

V. Postanowienia końcowe

 1. Exclusive RD Salony Optyczne zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji promocyjnej.
 2. O zmianach Regulaminu Klient będzie poinformowany przez umieszczenie w salonach objętych akcją promocyjną oraz na stronie internetowej www.exclusiverd.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej w każdym czasie oraz
  odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji promocyjnej, po upływie 7 dnia
  od dnia umieszczenia powyższej informacji w salonie oraz na stronie internetowej www.exclusiverd.pl
 4. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Klient ma w każdym czasie prawo
  zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą akcją będą
  rozstrzygane ugodowo, a w przypadku braku ugody przez sąd miejscowo właściwy dla
  Klienta.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy
  Kodeksu Cywilnego.