REGULAMIN PROMOCJI “DRUGA PARA OKULARÓW -50%”

Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Druga para okularów -50%” prowadzonej przez Exclusive RD Salony Optyczne Karol Dussel z siedzibą w Gdańsku 80-408, ul. Grzegorza z Sanoka 15 (dalej „Organizator”).

I. Czas trwania akcji promocyjnej

Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 04.02.2020 r. do 15.05.2020 r.

II. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej
Akcja obowiązuje w nastepujących salonach optycznych Exclusvie RD:

 • Gdańsk 80-264, ul. Romana Dmowskiego 16
 • Pruszcz Gdański 83-000, ul. Wojciecha Kossaka 8/1

oraz na stronie internetowej: www.exclusiverd.pl

III. Warunki i zasady skorzystania z akcji promocyjnej

 1. W akcji promocyjnej może wziąć udział Klient (dalej „Uczestnik”), który w okresie obowiązywania akcji promocyjnej, dokona łącznego zakupu dwóch dowolnych par okularów korekcyjnych ( szkła plus oprawa ).
 2. Uczestnik, który kupi dwie pary okularów korekcyjnych otrzymuje rabat na drugą, tańszą
  parę lub w tej samej cenie w wysokości 50%.
 3. Promocja nie dotyczy okularów przeciwsłonecznych.

IV. Niełączenie Akcji promocyjnej z innymi akcjami

Obniżka ceny wynikająca z Akcji promocyjnej nie kumuluje się ze zniżkami i innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora.

V. Reklamacje i adres do korespondencji

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać: (i) na piśmie na adres
  Organizatora: ul. Grzegoza za Sanoka 15, Gdańsk 80-408; lub (ii) mailowo na następujący adres mailowy Organizatora: kontakt@exclusiverd.pl, z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji w akcji promocyjnej „Druga para okularów -50%”. Reklamacja powinna zawierać:
  (i) imię i nazwisko reklamującego; (ii) adres do korespondencji; (iii) opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji; oraz (iv) żądanie skarżącego. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail.
 2. Informacje dotyczące Akcji promocyjnej są dostępne w Salonach Optycznych. Regulamin Akcji promocyjnej jest dostępny w Salonach Optycznych oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.exclusiverd.pl

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Akcji promocyjnej jest Organizator, tj. Rxclusive RD Salony Optyczne Karol Dussel z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grzegorza z Sanoka
  15, 80-408 Gdańsk. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników w związku z Akcją promocyjną przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji Akcji promocyjnej, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym wydłużenia bądź
  skrócenia czasu trwania Akcji promocyjnej. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony
  Regulamin) będzie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem:
  www.exclusiverd.pl oraz zostanie umieszczona w Salonach Optycznych. Zmiana zostanie
  opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 3-dniowym. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych przez Klientów na podstawie dotychczasowych postanowień.
 2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

Gdańsk, 01.02.2020 r.